Przed przystąpieniem do opracowania projektu, specjaliści firmy EKOTON obowiązkowo prowadzą kompleksowe badania składu jakościowego i ilościowego ścieków przed i po oczyszczaniu, efektywność zainstalowanego sprzętu i obróbki z wykorzystaniem reagentów.

Na podstawie wyników podobnych badań specjaliści naszej firmy sporządzą propozycję modernizacji i rekonstrukcji oczyszczalni, w której zostaną podane proponowane warianty i wstępne rezultaty oczyszczania z punktu widzenia zadań postawionych przez Klienta (zwiększenie efektywności i/lub wydajności oczyszczalni, zmniejszenie zużycia zasobów energetycznych itd.).

W trakcie badań oczyszczalni nasi specjaliści realizują następujące prace:

  • Ustalenie składu jakościowego i ilościowego składu ścieków, przeprowadzenie analizy chemicznej;
  • Ocena aktualnego stanu, stopnia zużycia i efektywności pracy eksploatowanych oczyszczalni;
  • Obliczenie przepustowości oczyszczalni oraz sprawdzenie, czy odpowiada obciążeniom;
  • Prowadzenie pomiarów i sprawdzenie warunków do rozmieszczenia sprzętu lub wybór placu pod budowę nowej oczyszczalni;
  • Ocena ewentualnego zwiększenia wydajności przy eksploatacji zaproponowanego sprzętu;
  • Opracowanie planu działań dotyczących rekonstrukcji oczyszczalni;
  • Wybór technologicznego schematu oczyszczania ścieków i jego uzasadnienie ekonomiczne;
  • Realizacja badań eksperymentalnych metod oczyszczania wraz z udzieleniem rekomendacji.

Laboratorium mobilne EKOTON wyposażone jest w nowoczesny sprzęt analityczny, co pozwala specjalistom naszej firmy na dokładne pomiary i analizy na wszystkich etapach badań.