Tytuł projektu: „Przygotowanie firmy PRODEKO-EŁK do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa”

Okres realizacji projektu: 28 maja 2021 r. – 28 maja 2023 r.

Opis projektu: Projekt obejmuje wdrożenie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, w celu zwiększenia aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 856 514,40 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 599 148,00 PLN

Projekt „Przygotowanie firmy PRODEKO-EŁK do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-28-0023/21), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

Ecoton partner's logos