ekoton multi-disk screw-press mdq navarra

URZĄDZENIE Odwadniacz dyskowo-śrubowy MDQ-352C(1)
RODZAJ OSADU Proces oczyszczania ścieków pochodzących z garbarni
WSTĘPNA ILOŚĆ OSADU 12 m³/dziennie
PRODUKCJA SUCHEJ MASY 1200 kg SM/dziennie
ZAWARTOŚĆ SM 10%
ROZPOCZĘCIE PRACY Lipiec 2019

Opis problemu

Osady pochodzące z przemysłu garbarskiego odwadniane były dotychczas na oczyszczalni ścieków
za pomocą komorowej prasy filtracyjnej. Stosowana w takim procesie duża ilość wapna przy jednocześnie dość złożonym procesie oraz niskim poziomie automatyzacji spowodowały niezadowolenie i wymusiły poszukiwanie nowej technologii odwadniania. Dodatkowym parametrem branym pod uwagę było planowane zwiększenie wydajności garbarni, z czym nowe rozwiązanie odwadniające powinno dać sobie radę.

Rozwiązanie

Po testach pilotażowych, które miały miejsce w styczniu 2019 r., technologia dyskowo-śrubowego odwadniania osadu uzyskała aprobatę inwestora. Jednostka MDQ wykazała się nie tylko wysoką wydajnością i skutecznością odwadniania, ale jednocześnie uzyskała bardzo dobrą jakość filtratu.

Unikalną cechą MDQ jest możliwość zwiększenia wydajności poprzez zainstalowanie dodatkowych śrub. Biorąc pod uwagę zwiększenie wydajności garbarni w przyszłości, inwestorowi zaoferowano urządzenie MDQ-352C (1) z jedną śrubą oraz wolnym miejscem na drugą, z perspektywą rozbudowy do MDQ 352. Pozwoliło to klientowi obniżyć początkowe koszty inwestycyjne tzw. CAPEX.

W lipcu 2019 r. do użytku oddano nowy system odwadniania na bazie odwadniacza śrubowo-dyskowego MDQ-352C (1), a odbiór techniczny i pierwszy rozruch wykonał specjalista EKOTON.

Wyniki

Wydajność SM dostarczonego urządzenia150-180 kg SM/h
Zawartość SM w cieście35 %
Tryb pracy6-8 h / dzień
Średnia dawka polimeru4,5-7 kg / 1000 kg SM
Zatrzymanie cząstek stałych99,6-99,9 %
Ecoton partner's logos