Praktyczne studium przypadku wzrostu efektywności gospodarczej i technologicznej oczyszczania ścieków z barwników za pomocą modernizacji rozwiązań technologicznych

OBIEKT – Lokalna oczyszczalnia przedsiębiorstwa druku dekoracyjnego
WYDAJNOŚĆ OCZYSZCZALNI – 25 m3/dobę
TYP ŚCIEKÓW – Ścieki przemysłowe z maszyn produkcyjnych/drukarskich oraz mycia pojemników
ROK URUCHOMIENIA – 2020

Wstęp:

Przedsiębiorstwo posiadało lokalną oczyszczalnię ścieków, składającą się z etapu uśredniania, etapu fizyko-chemicznego z obróbką odczynnikową oraz etapu oczyszczania biologicznego. Oczyszczone ścieki odprowadzane były do kanalizacji. Pomimo rzetelnej konserwacji oczyszczalni i wysokich kosztów eksploatacyjnych, związanych z wykorzystaniem odczynników, efektywność oczyszczania w zakresie podstawowych wskaźników często nie spełniała wymagań dotyczących odprowadzanych ścieków. Na przykład, zgodnie z warunkami oczyszczalni ścieków komunalnych, maksymalna wysokość wskaźnika chemicznego zużycia tlenu (ChZT) nie powinna przekraczać 1500 mg/l, podczas gdy w rzeczywistości może ona osiągnąć 2000-3000 mg/l. Zdając sobie sprawę z konieczności zwiększenia efektywności pracy oczyszczalni ścieków, Przedsiębiorstwo zwróciło się do firmy PRODEKO-EŁK Sp. z o.o., wchodzącej w skład Grupy Przemysłowej EKOTON, z prośbą o przeprowadzenie badań wobec istniejącej technologii oraz wyciągnięcie wniosków dotyczących niezbędnej modernizacji.

Wdrożenie projektu:

Po otrzymaniu stosownej prośby, specjaliści firmy EKOTON odwiedzili zakładową oczyszczalnię, zapoznali się z zastosowaną technologią i urządzeniami oraz pobrali próbki ścieków w celu przeprowadzenia szczegółowych badań w celu doboru możliwych metod oczyszczania ścieków. W trakcie prac stwierdzono, że istniejąca technologia oczyszczania nie odpowiada składowi ścieków i z tego powodu powinna być zastąpiona. Zaproponowano stosowanie koagulantów aluminiowych o niskiej zawartości jonów chlorkowych oraz flokulantów anionowych na podstawie poliakryloamidu (PAA). W ten sposób, z wysoką skutecznością usunięto znaczną ilość zanieczyszczeń w postaci koloidów, pozostawiając w oczyszczonym przesączu rozpuszczoną substancję organiczną, którą następnie można było odprowadzić na dalszy etap obróbki biologicznej bez negatywnego wpływu na funkcje życiowe mikroorganizmów.

Technologia oczyszczania została opracowana i kilkakrotnie przetestowana, najpierw w warunkach laboratoryjnych, a w późniejszym czasie na skalę przemysłową. Po praktycznym potwierdzeniu jej wysokiej efektywności, przedstawiciele obu firm przeszli do dialogu na temat modernizacji oczyszczalni z możliwością maksymalnego wykorzystania istniejących urządzeń. W wyniku indywidualnie opracowanych działań, mających na celu modernizację oczyszczalni, udało się znaleźć najlepsze rozwiązanie i wdrożyć je przy najniższych nakładach inwestycyjnych. Przedstawiciele obu firm pracowali razem nad wdrożeniem i uruchomieniem zmodernizowanego procesu. Wszystkie dodatkowe wymagania i postulaty klienta zostały spełnione w taki sposób, aby proces eksploatacji był jak najprostszy i najwygodniejszy.

Wyniki i wnioski

Dzięki przeprowadzeniu kompleksowych badań istniejącej oczyszczalni oraz indywidualnemu opracowaniu optymalnego rozwiązania technologicznego w celu jej modernizacji, firmie udało się osiągnąć wysoką efektywność oczyszczania ścieków przy minimalnych nakładach inwestycyjnych. Po wdrożeniu i uruchomieniu procesu udało się spełnić:

  • wymagania jakościowe dotyczące odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej;
    uprościć i zautomatyzować pracę całego procesu technologicznego;
  • zmniejszyć koszty eksploatacji;
  • zmodernizować system dozowania odczynników oraz wdrożyć inteligentny system dozowania i flokulacji ścieków;
  • zmodernizować komorową prasę filtracyjną oraz pracę całego systemu odwadniającego;
  • zwiększyć elastyczność sterowania wszystkimi procesami.