Case Study: Modernizacja osadników wtórnych (Nowosibirsk, Rosja)

PROJEKT – Modernizacja osadników wtórnych
KLIENT – MUE „Gorvodokanal” Nowosibirsk
OBIEKT – OŚ m. Nowosybirsk
URUCHOMIENIE – lato 2019

Wstęp

Miejskie przedsiębiorstwo m. Nowosybirsk „Gorvodokanal” oczyszcza i dostarcza około 600 tysięcy m3 wody pitnej oraz transportuje i dezynfekuje około 500 tysięcy m3 ścieków. Wśród konsumentów ponad 1,8 miliona mieszkańców Nowosybirska i regionu co stanowi około 70% świadczonych usług. Pozostałe 30% to osoby prawne. Metropolia zajmuje trzecie miejsce pod względem długości systemu zaopatrzenia w wodę w Rosji. „Gorvodokanal” zarządza około 3500 km komunikacji, trzema punktami ujęcia wody, trzema przepompowniami i stacjami filtrującymi oraz 69 przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków.

Od 2007 r. firma realizuje programy inwestycyjne na dużą skalę w celu ponownego modernizacji technicznej zakładów oczyszczania ścieków. Firma współpracuje z Grupą Przemysłową EKOTON od 1997 r. W tym czasie zmodernizowano kompleksy oczyszczania mechanicznego (około 20 krat zgrzebłowych, przenośników i pras ślimakowych), zainstalowano zastawki kanałowe i wymieniono system napowietrzania. W ramach kolejnego etapu modernizacji w 2019 r. dostarczono dwa zestawy wyposażenia do radialnych osadników wtórnych – zgarniacze ssawkowe IRVO-40.

Cele projektu

Głównym celem projektu było zwiększenie wydajności usuwania szlamu z osadników wtórnych. Stan technologiczny istniejącego sprzętu w momencie rozpoczęcia prac był niezadowalający – zastosowano zgarniacze ssawkowe zainstalowane w latach 80 ubiegłego wieku. Stan konstrukcji betonowych również pozostawiał wiele do życzenia.

Wymiana urządzeń miała doprowadzić do poprawy wydajności oczyszczania, zmniejszenia zużycia energii, a także do stabilnego i właściwego zarządzania procesem technologicznym.

Wdrożenie projektu

Na życzenie klienta w zakładzie EKOTON wyprodukowano dwa modele zgarniaczy ssawkowych IRVO-40 o następujących cechach konstrukcyjnych:

 • zastosowano powiększoną rurkę osadnika (kolektor osadu) o średnicy 630 mm;
 • zastosowano nowy wzmocniony system prętów (łączników) między mostem a kolektorem mułu;
 • wózek z napędem na wszystkie koła z przekładnią planetarną;
 • jednostka sterująca jest wyposażona w system transmisji danych Modbus RTU.

Dodatkowym wyzwaniem było to, że na życzenie klienta samodzielnie przeprowadziliśmy instalację urządzeń jednocześnie z pracami konstrukcyjnymi betonowej części osadnika i restauracją tacy wylotowej. Ze względu na naprawę części bocznej osadnika nie można było podjechać standardowym samochodem do podnoszenia; toż zastosowano dźwig o udźwigu 250 ton. Aby dotrzymać terminów i nie przerywać prac instalacyjnych, jeden z dwóch pomostów musiał zostać tymczasowo postawiony na cześć boczną osadnika na której trwali pracy budowlane.

Wyniki i wnioski

Pomimo trudności, które pojawiły się podczas instalacji urządzeń, udało się uruchomić urządzenia zgodnie z harmonogramem.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w projektowaniu urządzeń zapewniło wysoką wydajność, pozwoliło zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne i podnieść niezawodność. W wyniku wymiany istniejących zgarniaczy ssawkowych w oczyszczalni ścieków „Gorvodokanal” w Nowosybirsku spełnione zostały wszystkie niezbędne wymagania klientów związane z obsługiwaniem i naprawą urządzeń.

CASE STUDY: Modernizacja oczyszczalni ścieków (Myszkow, Polska)

PROJEKT Modernizacja osadnika wtórnego
ZAMAWIAJĄCY Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o.
OBIEKT Oczyszczalnia Ścieków fabryki papieru w Myszkowie
URUCHOMIENIE Styczeń, 2019

Wprowadzenie

Fabryka Papieru w Myszkowie powstała na początku 1894 roku, wówczas była największym zakładem produkującym papier w Polsce. W 2016 fabryka weszła w skład Grupy Schumacher Packaging. W celu zapewnienia wysokich standardów jakości i zwiększenia produkcji papieru rozpoczęto projekt modernizacji zakładu. Jednym z głównych zadań projektu było zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie zakładu produkcyjnego.

W lipcu 2018 r. firma PRODEKO-EŁK Sp.zo.o. (EKOTON Industrial Group) wybrana została na głównego wykonawcę realizacji zadania modernizacji osadnika wtórnego na terenie Oczyszczalni Ścieków fabryki papieru w Myszkowie.

Cel modernizacji

Celem projektu była wymiana zgarniacza i układu koryt odpływowych na radialnym osadniku wtórnym o średnicy 39,4 m. Zamontowane urządzenie ma za zadanie zapewnić wysoką efektywność usuwania osadu i części pływających.

Stan początkowy

Modernizowany osadnik wtórny nie był eksploatowany od wielu lat. Wyposażony był w zgarniacz radialny ze stali czarnej oraz betonowe koryta odpływowe. W ramach modernizacji zaplanowano demontaż zgarniacza z korytami, remont elementów betonowych osadnika, montaż zgarniacza z układem koryt odpływowych ze stali nierdzewnej.

Realizacja projektu

W ramach podpisanej umowy dostarczono zgarniacz radialny typu ZGRwt-39.4 z układem koryt odpływowych. Zakres wykonanych prac obejmował opracowanie dokumentacji do wykonania urządzeń dopasowanych do gabarytów osadnika oraz montaż i uruchomienie technologiczne dostarczonego zgarniacza.

Rezultaty i wnioski

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy projektowaniu zgarniacza zapewniło wysoką efektywność pracy, energooszczędność, bezawaryjność i niezawodność. W wyniku instalacji nowego zgarniacza udało się osiągnąć założone cele w tym:

 • zapewnienie skuteczności usuwania osadu i części pływających;
 • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej;
 • zapewnienie stabilnej i bezawaryjnej pracy.


Case Study: Modernizacja osadnika wtórnego (Augustów, Polska)

PROJEKT Modernizacja osadnika wtórnego
ZAMAWIAJĄCY Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o. o. w Augustowie
OBIEKT Oczyszczalnia Ścieków w Augustowie
URUCHOMIENIE Październik, 2018

Wprowadzenie

Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowej części miasta Augustów. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, przystosowaną do głębokiego usuwania związków biogennych. Po przejściu szeregu etapów oczyszczona woda trafi a do rzeki Netty. Maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi 10 000 m3/d. W czerwcu 2018 r. firma PRODEKO-EŁK Sp.zo.o. (EKOTON Industrial Group) wybrana została, jako główny dostawca urządzeń służących do realizacji zadania modernizacji osadników wtórnych na Oczyszczalni Ścieków w Augustowie.

Cel modernizacji

Głównym celem projektu modernizacji było:

 • zapewnienie stabilnej pracy osadnika wtórnego;
 • polepszenie skuteczności usuwania części pływających oraz osadu;
 • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Stan początkowy

Modernizowany osadnik wtórny wybudowany został na etapie budowy oczyszczalni ścieków w roku 1984 i był wyposażony w zgarniacze radialne ze stali czarnej. Pogorszenie parametrów pracy zgarniacza oraz zwiększenie czasu potrzebnego do jego obsługiwania i naprawy powodowały zwiększenie kosztów eksploatacyjnych i jego niestabilną pracę.

Realizacja projektu

W ramach podpisanej umowy dostarczono zgarniacz radialny typu ZGRwt-25 oraz zastawkę kanałowa typu SGSM. Zakres wykonanych prac obejmował stworzenie dokumentacji służącej do wykonania urządzeń dopasowanych do gabarytów osadnika i kanału odprowadzenia ścieków, a także montaż i uruchomienie technologiczne dostarczonych urządzeń.

Rezultaty i wnioski

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy projektowaniu urządzeń zapewnia wysoką efektywność pracy, energooszczędność, bezawaryjność i niezawodność. W wyniku
wymiany istniejącego zgarniacza osadu na Oczyszczalni Ścieków w Augustowie osiągnięto następujące rezultaty:

 • zwiększenie skuteczności usuwania części pływających i osadu dzięki specjalnej konstrukcji elementów zgarniacza.
 • wysoki poziom energooszczędności urządzenia dzięki wykorzystaniu energooszczędnego napędu wózka jeżdżącego z wbudowaną bezpośrednio w koło przekładnią;
 • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych urządzenia związanych z obsługiwaniem i remontem.


CASE STUDY: Modernizacja osadników wstępnych i wtórnych (Słupsk, Polska)

INFORMACJĘ WSTĘPNE

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w północnej części miasta Słupska, na prawym brzegu rzeki Słupi. Jest to oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, przystosowaną do głębokiego usuwania związków biogennych w trójfazowym, modyfi kowanym procesie Bardenpho, uzupełnionym komorą predenitryfikacji. Całkowite obciążenie ładunkowe oczyszczalni odpowiada 200 000 RLM, zaś średni przepływ dobowy wynosi ok. 19 647 m3/d.

W listopadzie firma EKOTON PRODEKO-EŁK Sp. z o.o. została wyłoniona jako Generalny Wykonawca i podpisała z Wodociągami Słupskimi umowę na wykonanie zadania pn.: „Dostawa wirówki odwadniającej oraz zgarniaczy do oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku przy ul. Sportowej 73 – zadanie nr 2 – Dostawa zgarniaczy wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano-montażowych i instalacyjnych.”

W ramach podpisanej umowy wykonano modernizację następujących obiektów:

 • Osadników wstępnych o średnicy D=34m – 2 kpl.
 • Osadników wtórnych o średnicy D=40m – 2 kpl.

Ww. modernizacja obejmowała demontaż starych zgarniaczy, dostawę, montaż oraz uruchomienie nowych zgarniaczy wraz z wykonaniem rozruchu i prób gwarancyjnych.

CEL MODERNIZACJI

Podstawowym celem do rozwiązania w ramach podpisanego projektu modernizacji jest poprawa skuteczności odprowadzania osadów zarówno z osadników wstępnych, jak i wtórnych.

W celu rozwiązania problemów i zapewnienia stabilnego i prawidłowego prowadzenia procesu technologicznego zarówno w części ściekowej, jak i osadowej należało dokonać wymiany zgarniaczy w dwóch osadnikach wstępnych na urządzenia zapewniające większą efektywność i niezawodność. W końcowym efekcie przyczynić się miało do poprawy bilansu osadów wstępnego i nadmiernego, a tym samym do zwiększonej produkcji biogazu oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni. Wymianę zgarniaczy należało wykonać również na dwóch osadnikach wtórnych. Modernizacja wyposażenia polegać miała na dostawie urządzeń wyposażonych w tzw. zgrzebło wspomagające, analogicznie jak zgarniacze zamontowane na dwóch osadnikach, które były wybudowane w latach 2008-2009.

STAN POCZĄTKOWY

Osadniki wstępne (OWS) zostały wybudowane w I etapie budowy oczyszczalni ścieków w roku 1986 i wyposażone w zgarniacze radialne wg rozwiązań stosowanych w latach 70-tych.

W wyniku modernizacji oczyszczalni w latach 2006-2009 jeden z osadników wstępnych został zaadoptowany do funkcji retencyjno-przelewowej. Stan techniczny zgarniaczy na moment rozpoczęcia prac nad projektom był bardzo zły i kwalifikował urządzenia do wymiany.

słupsk osadniki przed wymianą
Osadniki przed wymianą

W przypadku osadników wtórnych (OWT) sytuacja wyglądała podobnie z tą różnicą, że obiekty były wybudowane w roku 1978 i modernizowane w 2001.

REALIZACJA PROJEKTU

Projekt modernizacji wyposażenia osadników OWS i OWT był realizowany w okresie od 15.10.2018r. do 28.03.2019r. i polegał na:

 • demontażu starych (istniejących) zgarniaczy i złożeniu ich w kontenerach podstawionych przez INWESTORA,
 • wykonaniu i dostawie nowych zgarniaczy wykonanych w całości ze stali AISI 304 (1.4301), dopasowanych gabarytowo do istniejących obiektów,
 • montażu nowych zgarniaczy w systemie naprzemiennym, tzn. najpierw OWS, następnie OWT, później znowu
 • OWS i na końcu OWT 11.2.
 • uruchomieniu technologicznym każdego z osadników i oddaniu ich do eksploatacji.

REZULTATY I WNIOSKI

W wyniku modernizacji osadników wstępnych poprzez montaż nowych zgarniaczy rozwiązano problemy związane z zapewnieniem stabilnego i prawidłowego prowadzenia procesu technologicznego zarówno w części ściekowej jak i osadowej. Nowe zgarniacze charakteryzują się większą efektywnością oraz niezawodnością działania, co znacznie przyczyniło się to do poprawy bilansu osadów wstępnego i nadmiernego, a tym samym do zwiększonej produkcji biogazu oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni.

osadnik ekoton słupsk polska

Nowy osadnik

Natomiast w wyniku wymiany zgarniaczy w istniejących osadnikach wtórnych na urządzenia wyposażone w tzw. zgrzebło wspomagające, wyeliminowano wynoszeniu zbyt dużej ilości osadu czynnego na powierzchnię osadnika w odniesieniu do normalnych parametrów pracy. Co z kolei spowodowało zmniejszenie ilości odprowadzanej ze ściekami zawiesiny ogólnej, a wraz z nią ładunku węgla, azotu i fosforu w ściekach oczyszczonych do odbiornika, jakim jest rzeka Słupia.

Poprzez wymianę zgarniaczy na zgarniacze ze zgrzebłem doganiającym skrócono czas przetrzymywania osadu czynnego w osadnikach wtórnych, co uniemożliwiło powstawanie warunków beztlenowych i wtórnej defosfatacji biologicznej, a w konsekwencji – powstanie procesu wtórnego uwalniania ortofosforanów do ścieków ze zgromadzonego na dnie zbiornika osadu czynnegoZdjęcia ze strony: https://portalkomunalny.pl/ i wlasnego archiwum