CASE STUDY: Kompleks odwadniania przemysłowego osadu w zakładzie produkcyjnym napojów (Suczawa, Rumunia)

RODZAJ PRZEMYSŁOWOŚCI Przemysł spożywczy
WYDAJNOŚĆ ZAKŁADU 1,3 miliony litrów rocznie
POCZĄTEK EKSPLOATACJI Październik 2018

Problem

Wcześnie w zakładzie produkcyjnym napojów utylizacja ścieków odbywała się przez firmę zewnętrzną. Jednak ze względu na wysoki koszt transportu ścieków, była podjęta decyzja o budowie własnej oczyszczalni przemysłowych i komunalnych ścieków, która pozwoliłaby na bezpieczny zrzut wody oczyszczonej do środowiska. Jednak klientowi nie dało się rozwiązać problem wielkiej ilości generowanego osadu ściekowego. Firma PRODEKO-EŁK została zaproszona do opracowania technologii i dostarczenia urządzenia do odwodniania osadu.

Rozwiązanie

Ze względu na ilość i skład osadu na wejściu, specjalisty EKOTON opracowali sposób odwadniania i dobrali odpowiednie urządzenia. Do przygotowania roztworu flokulantu również została dobrana odpowiednia stacja, co pozwoliło na w pełni automatyczną pracę kompleksu odwodniania osadu. Niedługo po tym, wielotarczowa prasa śrubowa MDQ-102C oraz stacja przygotowania reagentów SMART MIX 2100 zostały zmontowane na obiekcie i sukcesywnie uruchomione.

Prasa śrubowa wielotarczowa została wybrana wśród innych urządzeń ze względu na jej zalety. Kompaktowe wymiary sprawiają, że zajmuje mniej miejsca w porównaniu do centryfugi czy prasy taśmowej, a cicha i bezawaryjna praca zapewnia brak konieczności obsługi okresowej. Dodatkowo, zużycie prądu jest istotnie niższe w porównaniu do centryfugi, a zużycie wody – do prasy taśmowej. Co więcej, porównując z innym nowoczesnym urządzeniem do odwodniania osadów, takich jak prasa śrubowa, prasa wielotarczowa śrubowa zużywa mniej flokulantu oraz jest łatwiejsza w obsłudze.

Po uruchomieniu praca kompleksu była synchronizowana i dopasowana do innych urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków. Obecnie, w każdym momencie, gdy zbiornik osadu poflotacyjnego zapełnia się, jednocześnie uruchamia się system odwodniania. Kompleks zademonstrował wysoką skuteczność pod względem efektywności odwadniania i energooszczędności
urządzenia. Wśród innych skutków zastosowania kompleksu warto odznaczyć znaczne zmniejszenie objętości odwodnionego osadu co pozwoliło istotnie zredukować koszty jego utylizacji.

Kompleks odwadniania przemysłowego osadu w zakładzie produkcyjnym napojów

Wyniki i efektywność

Rodzaj osaduOsad poflotacyjny
Wydajność urządzenia25 kgSM/h
Zawartość SM w osadzie5,9 %
Zawartość SM w cieście30 %
Zatrzymywanie SM> 97 %
Średnia dawka flokulanta2,5 kg/tSM

CASE STUDY: Dostawa i uruchomienie kompleksu do odwadniania osadu zbudowanego na bazie odwadniaczy śrubowych w ubojni drobiu

ZAMAWIAJĄCY Nijhuis Industries Central Europe Sp. z o.o.
OBJEKT Zakłady mięsne, ubojnia drobiu
RODZAJ OSADU Osad czynny nadmierny, osad wstępny po flotacyjny
PROJEKTOWANA PRZEPUSTOWOŚĆ OCZYSZCZALNI 5000 m3/d

Cel pracy

Osady powstające w wyniku oczyszczania ścieków z zakładów przetwórstwa mięsnego, wykazują
specyficzne dla branży parametry. Posiadają one podwyższoną zawartość tłuszczy oraz ogólnie pojętych białek pochodzenia zwierzęcego, co z kolei wymaga zastosowania dedykowanej technologii odwadniania tego typu osadów przemysłowych.

Oczyszczalnia ścieków znajduję się ok. 20 km od Kutna, w województwie łódzkim. Ściek wejściowy składa się z mieszanki ścieku przemysłowego pochodzącego z linii produkcyjnych oraz ścieku biologicznego, który powstaje w wyniku codziennej pracy zakładu.

Głównym celem inwestycji była budowa przemysłowej podczyszczalni ścieków przy nowobudowanym zakładzie produkcyjnym, w skład której wchodziła dostawa oraz uruchomienie dwóch niezależnych oraz w pełni zautomatyzowanych kompleksów odwadniania osadu.

Postęp prac

W celu określenia skuteczności odwadniania osadu przeprowadzono najpierw badania laboratoryjne.
Ponieważ zakład, w którym została wdrożona ta technologia był jeszcze w trakcie budowy, badania
zostały przeprowadzone w innym zakładzie, który posiadał identyczną linię produkcyjną oraz technologię oczyszczania, do tej co była budowana. Przy doborze urządzenia wykorzystano doświadczenia firmy EKOTON PRODEKO-EŁK, jako dostawcy kompleksowych rozwiązań zbudowanych na bazie nowoczesnych technologii.

Analiza zalet i wad wynikająca z zastosowania różnych urządzeń do odwadniania osadu na danym obiekcie doprowadziła do wyboru odwadniaczy śrubowych, których podstawowymi zaletami są:

 • prosta obsługa,
 • niskie zużycie energii, flokulanta, wody,
 • bardzo niski poziom hałasu,
 • możliwość pracy w trybie automatycznym

W zakres dostawy wchodziły dwie niezależne linie odwadniania. Każda z nich składała się z odwadniacza śrubowego, automatycznej stacji przygotowania polimeru, pompy nadawy osadu i pompa dozowania polimeru.

ekoton shemat bębna odwadniającego dehydratora

Rys. 1 Schemat działania bębna odwadniającego prasy śrubowej

Informacja

Przepustowość oczyszczalni5 000 m3/d
Rodzaj ściekówPrzemysłowe / ubojnia
drobiu
Typ osadu wstępnegoOsad pofl otacyjny +
osad biologiczny
Całkowita ilość osadu228 m3/d
Średnia zawartość SM w osadzie5,6 %
Średnia masa osadów stałych12 845 kg SM/d
OSAD POFLOTACYJNY
Wstępna ilość osadu85 m3/d
Zawartość SM w osadzie wstępnym10 %
Masa osadów stałych8 544 kg SM/d
OSAD BIOLOGICZNY
Wstępna ilość osadu143 m3/d
Zawartość SM w osadzie wstępnym3 %
Masa osadów stałych4 300 kg SM/d
Czas pracy12-16 h/d
Zawartość SM w osadzie odwodnionym22%-26% +/-1%

Rezultaty

Odwadniacze śrubowe oraz inne urządzenia pracują wydajnie i niezawodnie. Parametry eksploatacyjne
uzyskane w obiektach przeróbki osadów w obu ciągach umożliwiają uzyskanie odwodnionego osadu z
zawartością suchej masy nawet do 34%. W połączeniu z pełną automatyzacja pozwala to zoptymalizować proces odwadniania oraz znacznie ułatwia dalsze zagospodarowanie osadu.

Case Study: Ferma drobiu (Kanev, Ukraina)

PRZEPUSTOWOŚĆ OCZYSZCZALNI 6000 m3 / dzień
LOKALIZACJA Rzeźnia drobiu, ferma drobiu PrAT Myronivska
KLIENT PAT Myronivsky Hliboproduct
ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA grudzień 2015 r.

Opis problemu

Zwiększona wydajność rzeźni spowodowała wzrost ilości powstających osadów ściekowych. Z tego
powodu istniejący odwadniacz nie był w stanie poradzić sobie z takim obciążeniem i zdecydowano się
ogłosić przetarg na nowe urządzenie odwadniające.

Rozwiązanie

Firma EKOTON złożyła najniższą ofertę na dostarczenie nowoczesnego kompleksu do odwadniania osadów z najnowocześniejszym systemem automatyzacji opartym na PLC i HMI i tym samym wygrała licytację.

Jedna jednostka typu MDQ-353 C została zainstalowana równolegle z istniejącym odwadniaczem innego producenta. Mimo podobnej pojemności nominalnej, nasze urządzenie MDQ osiąga wyższy poziom zawartości suchej masy (SM) w cieście w porównaniu z istniejącym odwadniaczem.

Wyniki

Rodzaj osadu150-180 kg DS/h
Wydajność SM dostarczonego urządzenia6-7,5 m3 / godzinę
700-750 kg SM / godzinę
Zawartość SM w osadzie8-12%
Zawartość SM w cieście33-40%
Czas pracy14-18 godzin dziennie
Średnia dawka polimeru2,2 g / kg SM
Dzienne zużycie prądu35-45 kWh

CASE STUDY: System odwadniania osadu dla producenta z branży motoryzacyjnej

ILOŚĆ OSADU 10 m3 dziennie, 7% Suchej Masy
KLIENT Fenice Sp. Z.o.o.
ROZPOCZĘCIE PROJEKTU Październik, 2018

Zagadnienie

Złożona mieszanina ścieków komunalnych i przemysłowych, w tym odpadów z farb z różnych miejsc
produkcji, po procesie sedymentacji poddawana była odwodnieniu przy użyciu wirówki dekantacyjnej. Wysokie koszty operacyjne (usuwanie placka, zużycie flokulanta, elektryczności) doprowadziły do niezadowolenia klienta i poszukiwania przez niego innych technologii odwadniania. Mobilna konstrukcja wirówki do użytku na zewnątrz nie pozwalała na stosowanie tego typu odwadniania przez cały rok, co również stanowiło poważny problem.

Rozwiązanie

Po testach pilotażowych wykonanych w 2017 roku, prasa komorowa GK8.230.20-H (powierzchnia filtra 230 m2, grubość ciasta 20 mm, wymiary płyty 1500 x 1500 mm) wraz z całym zestawem urządzeń technologicznych takich jak: stacja pomp osadu, stacja regeneracji tkaniny oraz platforma operacyjna została zainstalowana na obiekcie klienta. Cały sprzęt został wybrany, dostarczony i zamontowany przez firmę Ekoton. W sierpniu 2019 r. specjaliści z Ekoton Industrial Group uruchomili system odwadniający. System prasy komorowej wraz z całym osprzętem oraz instalacją systemu usuwania ciasta został zamontowany wewnątrz hali, co umożliwiło pracę całoroczną. Jedną z największych zalet prezentowanej technologii jest możliwość odwadniania osadu bez dodatku odczynników.

Rezultaty

Rodzaj osaduMieszanka ścieków komunalnych
i przemysłowych z
odpadami z farb
Wydajność urządzenia10 m3 dziennie
Stężenie suchej masy w osadzie7 – 8 %
Stężenie suchej masy w cieście27 – 30%
Dodatek flokulanta / odczynnika0
Ciśnienie filtracji6 bar
Czas pracy12 – 14 godzin dziennie

Case Study: Odwadniacz śrubowy wielotarczowy MDQ-352C (Nawarra, Hiszpania)

URZĄDZENIE Odwadniacz dyskowo-śrubowy MDQ-352C(1)
RODZAJ OSADU Proces oczyszczania ścieków pochodzących z garbarni
WSTĘPNA ILOŚĆ OSADU 12 m³/dziennie
PRODUKCJA SUCHEJ MASY 1200 kg SM/dziennie
ZAWARTOŚĆ SM 10%
ROZPOCZĘCIE PRACY Lipiec 2019

Opis problemu

Osady pochodzące z przemysłu garbarskiego odwadniane były dotychczas na oczyszczalni ścieków
za pomocą komorowej prasy filtracyjnej. Stosowana w takim procesie duża ilość wapna przy jednocześnie dość złożonym procesie oraz niskim poziomie automatyzacji spowodowały niezadowolenie i wymusiły poszukiwanie nowej technologii odwadniania. Dodatkowym parametrem branym pod uwagę było planowane zwiększenie wydajności garbarni, z czym nowe rozwiązanie odwadniające powinno dać sobie radę.

Rozwiązanie

Po testach pilotażowych, które miały miejsce w styczniu 2019 r., technologia dyskowo-śrubowego odwadniania osadu uzyskała aprobatę inwestora. Jednostka MDQ wykazała się nie tylko wysoką wydajnością i skutecznością odwadniania, ale jednocześnie uzyskała bardzo dobrą jakość filtratu.

Unikalną cechą MDQ jest możliwość zwiększenia wydajności poprzez zainstalowanie dodatkowych śrub. Biorąc pod uwagę zwiększenie wydajności garbarni w przyszłości, inwestorowi zaoferowano urządzenie MDQ-352C (1) z jedną śrubą oraz wolnym miejscem na drugą, z perspektywą rozbudowy do MDQ 352. Pozwoliło to klientowi obniżyć początkowe koszty inwestycyjne tzw. CAPEX.

W lipcu 2019 r. do użytku oddano nowy system odwadniania na bazie odwadniacza śrubowo-dyskowego MDQ-352C (1), a odbiór techniczny i pierwszy rozruch wykonał specjalista EKOTON.

Wyniki

Wydajność SM dostarczonego urządzenia150-180 kg SM/h
Zawartość SM w cieście35 %
Tryb pracy6-8 h / dzień
Średnia dawka polimeru4,5-7 kg / 1000 kg SM
Zatrzymanie cząstek stałych99,6-99,9 %

CASE STUDY: Produkcja i uruchomienie kompleksu odwadniania osadu komunalnego. Biskupiec, Polska

Cel pracy:

Оczyszczalnia ścieków komunalnych znajduje się w Biskupcu, województwo warmińsko-mazurskie,Polska. Obsługuje miejscowość Biskupiec oraz wieś Rukławki. Ścieki wejściowe składają się ze ściekówz gospodarstw domowych, ścieków przemysłowych z pobliskich zakładów mięsnych oraz wody deszczowej. Średnia przepustowość oczyszczalni wynosi 1 450 m3/d, natomiast maksymalna 1 725 m3/d.

Po oczyszczaniu mechanicznym i biologicznym, osad nadmierny o uwodnieniu około 99.7 99.8 % generowany jest w ilości około 360 m3/d, a następnie zagęszczany grawitacyjnie do zawartości suchej masy 1.0—2.0 % w ilości około 60—120 m3/d.Poprzednio osad odwadniany był za pomocą taśmowej prasy filtracyjnej, po czym wykorzystywany do celów rolniczych oraz rozprowadzany na poletkach osadowych.

Konieczność rekonstrukcji była spowodowana słabą efektywnością procesu odwadniania na istniejącej prasie taśmowej, który skutkował niską zawartością suchej masy w odwodnionym placku (około 10 %).Ponadto, wydajność prasy w przybliżeniu 60 m3/d była niewystarczająca do przerobienia całej objętości osadu, co wiązało się również z wysoką awaryjnością prasy.

Jako firma z bogatym doświadczeniem w zakresie technologii odwadniania osadów komunalnych, firma EKOTON miała możliwość zaproponować odpowiednie rozwiązanie i rozpocząć prace projektowe.

Postęp prac:

W celu zapoznania się ze sprawą, przeprowadzono badania laboratoryjne oraz pilotażowe. Po pierwsze, wykonano testy flokulacji oraz dostosowano optymalne parametry procesu. Dalsze badania pilotażowe pozwoliły ustalić optymalne parametry procesu odwadniania w realnych warunkach. Rezultaty poddano analizie oraz wykonano niezbędne obliczenia, co umożliwiło inżynierom z firmy EKOTON dobranie odpowiedniej technologii i zaprojektowanie konstrukcji kompleksu urządzeń.

Po deinstalacji dotychczasowego kompleksu odwadniania zamontowano nowy sprzęt zgodnie ze wszystkimi wymaganiami klienta oraz zasadami BHP. Następnie podczas uruchomienia kompleksu wszelkie parametry technologiczne zostały dostosowane aby spełniać założone wymagania co do najlepszej możliwej efektywności procesu odwadniania tego rodzaju osadu.

ekoton multi-disk screw press mdq biskupiec poland

Rezultaty i wnioski:

ParametrZnaczenie
Średnia przepustowość oczyszczalni1450 m3/d
Przepustowość węzła osadowego120—150 m3/d or 1,9 t s.m./d (135 kg s.m./h)
Średnia zawartość suchej masy w osadzie1,5 %
Całkowita efektywna wydajność urządzenia15-17 %
Zawiesina ogólna w odcieku60-260 mg/l
Dawka flokulantu9,3 kg/tDS
Czas kontroli ręcznej (na 8-godzinną zmianę)20—25 min na wyregulowanie procesu + 30 min na ogólną obsługę (podczas ciągłej pracy urządzenia)
Całkowita efektywna wydajność urządzenia90-97%

Rekonstrukcja kompleksu odwadniania osadu na komunalnej oczyszczalni ścieków w Biskupcu pozwoliła zwiększyć wydajność z 60 do 120—150 m3/d.

Pomimo bardzo niskiej zawartości suchej masy w osadzie wejściowym, spowodowanej jego specyficznym składem oraz mało efektywnym procesem zagęszczania, zainstalowane urządzenie umożliwiło osiągnięcie odwodnionego placka o konsystencji nadającej się do transportu oraz zmniejszenie jego objętości, co pozwala na zminimalizowanie wydatków na transport i dalszą utylizację. Nowa technologia umożliwia uzyskanie wyższej zawartości suchej masy w placku (do 17 %) oraz czystszego odcieku (60—120 mg/l) wraz z pełną automatyzacją i niezawodną pracą urządzeń EKOTON nawet w przypadku skomplikowanych osadów, których średnia zawartość suchej masy wynosi jedynie 1,5 %.

Ponadto, zastosowana technologia pozwala dodatkowo obniżyć koszty zużycia wody, energii elektrycznej oraz reagentów chemicznych.

CASE STUDY. Odwadnianie w Horochowskiej cukrownie. Gorochów, Ukraina

Wstęp:

Grupa Przemysłowa EKOTON zajmuje się produkcją urządzeń do oczyszczania ścieków. Asortyment urządzeń, które produkujemy, systematycznie się rozrszerza; jednym z kierunków rozwoju jest odwadnianie i filtrowanie ścieków i zawiesin przemysłowych. Na dzień dzisiejszy nasza firma produkuje dehydratory, taśmowe i komorowo-membranowe prasy filtracyjne. Pierwsza i druga pozycja w asortymencie jest stosowana przeważnie do odwadniania ścieków różnego rodzaju, a komorowo-membranowe prasy filtracyjne są bardziej popularne ze względu na filtracje zawiesin, które tworzą sie w liniach produkcyjnych przedsiębiorstw.

Pod koniec 2016 roku prywatne przedsiębiorstwo „Agro-Expres-Servis” zwróciło się do nas z propozycją wyprodukowania komorowych pras filtracyjnych w celu filtracji zawiesiny soku 1 nasycenia w Horochowskiej cukrowni (Wołyńska oblast, Ukraina). Jednym z najważniejszych faktów jest to, że przed złożeniem zamówienia firma klienta chyliła się ku upadkowi, wywieziono z niej pełen metal i wszystkie urządzenia, zmienił się także właściciel. Przed sezonem odbyło się odnowienie w zakładzie wszystkich etapów technologicznych. Pełen dział, a co za tym idzie, urządzenia i pompy do usuwania osadu filtracyjnego znajdujące się w dziale filtracji zostały w pełni zdemontowane.

ZAMAWIAJĄCY – Cukrownia Horochowska
PODSTAWOWY RODZAJ DZIAŁALNOŚCI – Produkcja cukru z buraka cukrowego
WŁAŚCIWOŚCI ŚCIEKÓW – Zawiesina soku 1 nasycenia
WCZEŚNIEJ – Demontaż urządzeń

Zadania:

Z technologicznego punktu widzenia, założeniem klienta było wykonanie prasy filtracyjnej o mocy przerobowej 8000 ton buraka na dobę przy gęstości zawiesiny soku 1 nasycenia 1,18 — 1,2 g/cm3. Wspólnie z technologami uzgodniono rozwiązanie na bazie trzech komorowych pras filtracyjnych o powierzchni filtrowania 170 m2 i grubości wydalonego osadu 50 mm; a także schemat aparatury filtrowania z uwzględnieniem wymaganego sprzętu: linii podania zawiesiny i odprowadzania filtratu, linii podania zawiesiny, linii suszenia osadu, pomocniczej linii wodnej i regeneracji taśm filtracyjnych. W celu usunięcia osadu przewidziano przenośniki wyładowujące dany osad go do skrzyń ładunkowych pojazdów samowyładowczych.

Co zostało zrobione:

Cykl technologiczny produkcji, w tym wykonanie indywidualnego projektu dokumentacji, trwał 6 miesięcy, po jego zakończeniu zakład przystąpił do instalacji pras filtracyjnych pod kierownictwem firmy EKOTON. Główną cechą procesu był jednoczesny montaż sprzętu, miejsc obsługi i konstrukcji budowlanych. Z tego samego powodu, okablowanie schematu zdecydowaliśmy przeprowadzić bezpośrednio w firmie. Ogólny czas prac instalacyjnych, spinających, łączących oraz programowania sekcji filtrowania wyniósł ponad 2 miesiące, włączając wszystkie korekty schematu. Należy zauważyć, że do uzyskania zadowalającego wyniku przyczyniła się przede wszystkim firma EKOTON przy współpracy z firmą montażową.

prasa komorowo-membranowa ekoton

Rezultaty:

WskaźnikWartość
Potęga hali produkcyjnej8000 ton buraka na dobę
Faktyczny przerób6300 – 6500 ton buraka na dobę
Tryb pracycałodobowo
Zawiesinazawiesina soku 1 nasycenia
Gęstość zawiesiny1.18 – 1.2 g/cm3
Obciążenie na odcinku filtrowania50 – 60 m3/h
Zawartość cukru w osadzie filtracyjnym0.02 – 0.04 % od masy buraka
Wilgotność osadu filtracyjnego35 – 40 %

Skuteczność i ekonomiczna cel z punktu widzenia ekonomii podczas użycia komorowo-membranowych pras filtracyjnych do filtracji soku i zawiesiny soku 1 nasycania jest znana od dawna. Główny i największy plus – niska zawartość cukru w osadzie filtracyjnym (do 0,02% masy buraków) jednocześnie z niskim stopniem rozcieńczenia filtratu płuczącego z wodą (1-3%). Na hali produkcyjnej filtrat przeznaczony jest do gaszenia wapna, dlatego istnieje możliwość płukania osadu do jeszcze niższej zawartości cukru, choć konfiguracja zaworowo-rozdzielaczego systemu pras filtracyjnych umożliwia dokonanie także dwustopniowego metodycznego płukania z podziałem filtratu płuczącego ze względu na zawartość ciał stałych.

prasa komorowo-membranowa ekoton

Podczas faktycznej przeróbki około 6300 ton buraków na dobę, 3 prasy filtracyjne pracują z długimi przerwami między cyklami. Cykl pracy prasy filtracyjnej podczas filtracji zawiesiny soku 1 nasycania można podzielić na 3, okresy o prawie identycznej długości okresy – właśnie filtrację, płukanie i rozładunek osadu. Zacisk lub rozcisk prasy filtracyjnej, praca tacy i suszenia same w sobie są nietrwałe. Taki rozdział pozwala organizować pracę 3 pras filtracyjnych po kolei – w schemacie jest używana tylko jedna linia podawania zawiesiny i jedna linia zasilania wody amoniakalnej do przemywania osadu. Systemy zarządzania każdą prasą filtracyjną „wiedzą” o stanie dwóch innych, i nie dają możliwości rozpoczęcia operacji, dopóki nie otrzymają pozwolenia jednocześnie od dwóch pras filtracyjnych i od czujników poziomu w danych zbiornikach.

Skuteczność i wydajność filtracji zawiesiny 1 nasycenia w dużej mierze zależy od zapewnienia optymalnej wydajności pomp podawania zawiesiny, cieczy płuczącej i urządzenia do usuwania osadu. Początkowo zainstalowana pompa podawania cieczy płuczących miała zbyt niską wydajność (do 5 m3/h przy ciśnieniu nie więcej niż 2 bar), co prowadziło do wydłużenia czasu i niskiej jakości mycia. W konsekwencji prowadziło to do spadku wydajności pras filtracyjnych i osiągnięcia niskiej zawartości cukru w osadzie filtracyjnym. Po wymianie pompy na mocniejszą, płukanie zaczęło odbywać się trybie normalnym — zużycie 25-30 m3/h przy ciśnieniu do 6 bar.

Praca cukrowni — praca sezonowa bez przerw, weekendów i możliwości zatrzymania produkcji w celu naprawy i obsługiwania sprzętu. W linii technologicznej nie ma mniej lub bardziej ważnych etapów: faza filtracji zawiesiny soku 1 nasycenia — jest zaledwie jedną z nich. Właściwy wybór typu, uzgodnienie rozwiązań technologicznych w produkcji, dostosowanie parametrów do pracy w danym trybie — to wszystko razem, gwarantuje stabilność pracy naszego sprzętu w ogólnej pracy cukrowni.

Opinia PWIK m. Ozd, Węgry / Odwadniacz Śrubowo-Talerzowy MDQ

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. („Północne Węgry Regionalne Wodociągi ZRt.”)

List referencyjny

Urządzenie: odwadniacz śrubowo-talerzowy MDQ-352C firmy EKOTON
Lokalizacja: PWiK w m. Ozd, Węgry
Uruchomienie: wrzesień 2015

Od momentu uruchomienia dwóch odwadniaczy śrubowo-talerzowych MDQ-352C firmy EKOTON, wykonują one bezbłędnie swoje zadanie oraz pracują stabilnie i bez zakłóceń. Rozładunek ciasta z dehydratorów odbywa się za pomocą przenośników ślimakowych wyprodukowanych również przez firmę EKOTON. Podczas eksploatacji urządzenia okazało się, że:

 • osad który na wejściu ma zawartość suchej masy 1% za pomocą urządzenia EKOTON odwadnia się do poziomu zawartości suchej masy 18-20% przestrzegając przy tym przepisów dotyczących jakości filtratu;
 • praca urządzeń jest całkowicie zautomatyzowana, szafa sterownicza wyposażona jest w ekran dotykowy za pomocą którego można łatwo ustawić parametry pracy nie tylko odwadniacza, ale również pompy osadu oraz przenośników ślimakowych do odprowadzania ciasta;
 • urządzenie stabilnie działa w trybie automatycznym, bez konieczności interwencji operatora w trakcie pracy; urządzenie działa nie wydając prawie żadnych dźwięków;
 • urządzenie działa niezawodnie i bezbłędnie.

13 listopada 2017, Kazincbarcika

Opinia PWIK m. Szécsény, Węgry / Odwadniacz Śrubowo-Talerzowy MDQ

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ( „Północne Węgry Regionalne Wodociągi ZRt.”)

List referencyjny

Urządzenie: odwadniacz śrubowo-talerzowy MDQ-353C firmy EKOTON
Lokalizacja: PWiK w m. Sechin, Węgry
Uruchomienie: grudzień 2014

Od momentu uruchomienia odwadniacza śrubowo-talerzowego MDQ-353C firmy EKOTON urządzenie bezbłędnie wykonuje swoje zadanie oraz pracuje stabilnie i bez zakłóceń. Podczas eksploatacji urządzenia okazało się, że:

 • osad, który na wejściu ma zawartość suchej masy 1% za pomocą urządzenia EKOTON odwadnia się do poziomu zawartości suchej masy 18-22% zapewniając jednocześnie przestrzeganie przepisów dotyczących jakości filtratu;
 • urządzenie pracuje całkowicie w trybie zautomatyzowanym, szafa sterownicza wyposażona jest w ekran dotykowy, za pomocą którego można łatwo ustawić parametry pracy nie tylko odwadniacza, ale również pompy osadu;
 • urządzenie działa stabilnie w trybie automatycznym, bez konieczności interwencji operatora w trakcie pracy; urządzenie działa nie wydając prawie żadnych dźwięków;
 • urządzenie działa niezawodnie i bezbłędnie: w ciągu 3 lat eksploatowania, zostały wymienione tylko elastyczne węże do wody płuczącej.

13 listopada 2017, Kazincbarcika