Case Study: Modernizacja fabryki druku dekoracyjnego (Polska)

Praktyczne studium przypadku wzrostu efektywności gospodarczej i technologicznej oczyszczania ścieków z barwników za pomocą modernizacji rozwiązań technologicznych

OBIEKT – Lokalna oczyszczalnia przedsiębiorstwa druku dekoracyjnego
WYDAJNOŚĆ OCZYSZCZALNI – 25 m3/dobę
TYP ŚCIEKÓW – Ścieki przemysłowe z maszyn produkcyjnych/drukarskich oraz mycia pojemników
ROK URUCHOMIENIA – 2020

Wstęp:

Przedsiębiorstwo posiadało lokalną oczyszczalnię ścieków, składającą się z etapu uśredniania, etapu fizyko-chemicznego z obróbką odczynnikową oraz etapu oczyszczania biologicznego. Oczyszczone ścieki odprowadzane były do kanalizacji. Pomimo rzetelnej konserwacji oczyszczalni i wysokich kosztów eksploatacyjnych, związanych z wykorzystaniem odczynników, efektywność oczyszczania w zakresie podstawowych wskaźników często nie spełniała wymagań dotyczących odprowadzanych ścieków. Na przykład, zgodnie z warunkami oczyszczalni ścieków komunalnych, maksymalna wysokość wskaźnika chemicznego zużycia tlenu (ChZT) nie powinna przekraczać 1500 mg/l, podczas gdy w rzeczywistości może ona osiągnąć 2000-3000 mg/l. Zdając sobie sprawę z konieczności zwiększenia efektywności pracy oczyszczalni ścieków, Przedsiębiorstwo zwróciło się do firmy PRODEKO-EŁK Sp. z o.o., wchodzącej w skład Grupy Przemysłowej EKOTON, z prośbą o przeprowadzenie badań wobec istniejącej technologii oraz wyciągnięcie wniosków dotyczących niezbędnej modernizacji.

Wdrożenie projektu:

Po otrzymaniu stosownej prośby, specjaliści firmy EKOTON odwiedzili zakładową oczyszczalnię, zapoznali się z zastosowaną technologią i urządzeniami oraz pobrali próbki ścieków w celu przeprowadzenia szczegółowych badań w celu doboru możliwych metod oczyszczania ścieków. W trakcie prac stwierdzono, że istniejąca technologia oczyszczania nie odpowiada składowi ścieków i z tego powodu powinna być zastąpiona. Zaproponowano stosowanie koagulantów aluminiowych o niskiej zawartości jonów chlorkowych oraz flokulantów anionowych na podstawie poliakryloamidu (PAA). W ten sposób, z wysoką skutecznością usunięto znaczną ilość zanieczyszczeń w postaci koloidów, pozostawiając w oczyszczonym przesączu rozpuszczoną substancję organiczną, którą następnie można było odprowadzić na dalszy etap obróbki biologicznej bez negatywnego wpływu na funkcje życiowe mikroorganizmów.

Technologia oczyszczania została opracowana i kilkakrotnie przetestowana, najpierw w warunkach laboratoryjnych, a w późniejszym czasie na skalę przemysłową. Po praktycznym potwierdzeniu jej wysokiej efektywności, przedstawiciele obu firm przeszli do dialogu na temat modernizacji oczyszczalni z możliwością maksymalnego wykorzystania istniejących urządzeń. W wyniku indywidualnie opracowanych działań, mających na celu modernizację oczyszczalni, udało się znaleźć najlepsze rozwiązanie i wdrożyć je przy najniższych nakładach inwestycyjnych. Przedstawiciele obu firm pracowali razem nad wdrożeniem i uruchomieniem zmodernizowanego procesu. Wszystkie dodatkowe wymagania i postulaty klienta zostały spełnione w taki sposób, aby proces eksploatacji był jak najprostszy i najwygodniejszy.

Wyniki i wnioski

Dzięki przeprowadzeniu kompleksowych badań istniejącej oczyszczalni oraz indywidualnemu opracowaniu optymalnego rozwiązania technologicznego w celu jej modernizacji, firmie udało się osiągnąć wysoką efektywność oczyszczania ścieków przy minimalnych nakładach inwestycyjnych. Po wdrożeniu i uruchomieniu procesu udało się spełnić:

 • wymagania jakościowe dotyczące odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej;
  uprościć i zautomatyzować pracę całego procesu technologicznego;
 • zmniejszyć koszty eksploatacji;
 • zmodernizować system dozowania odczynników oraz wdrożyć inteligentny system dozowania i flokulacji ścieków;
 • zmodernizować komorową prasę filtracyjną oraz pracę całego systemu odwadniającego;
 • zwiększyć elastyczność sterowania wszystkimi procesami.

Case Study: Przemysłowy park „Północny” (Obwód Białogrodzki, Rosja)

WYDAJNOŚĆ OCZYSZCZALNI – 400 m3/dobę
OBIEKT – lokalna oczyszczalnia ścieków (oczyszczanie wstępne)
ZAMAWIAJĄCY – SA „Dyrekcja ds. rozwoju zon przemysłowych”
RODZAJ ŚCIEKÓW – mieszanka ścieków przemysłowych różnych branż
URUCHOMIENIE – sierpień 2018

Opis problemu:

Rozbudowa parku przemysłowego i otwarcie nowych przedsiębiorstw produkcyjnych doprowadziły do tego, że istniejące oczyszczalnie ścieków przestały radzić sobie z obciążeniem już na etapie wstępnego oczyszczania. To z kolei pogorszyło jakość procesów na kolejnych etapach (oczyszczanie biologiczne, oczyszczanie końcowe), w związku z czym postanowiono opracować technologię i wybrać urządzenia do wstępnego oczyszczania ścieków przemysłowych. 50–90% ścieków z parku przemysłowego składa się ze ścieków pochodzących z zakładów przemysłu spożywczego, a mianowicie:

Obróbka warzyw: przetwórstwo marchwi, ziemniaków, kapusty, brokułów, cebuli, fasoli, cukinii, papryki, pomidorów – mycie, obieranie, blanszowanie, krojenie, zamrażanie. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni po wstępnej sedymentacji w poziomych zbiornikach sedymentacyjnych i osadnikach skrobiowych;

Piekarnia i obróbka mięsa: produkcja mrożonych półproduktów (naleśniki pierogi itp). Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni po wstępnym odtłuszczeniu.

Rozwiązanie:

Nasi inżynierowie opracowali schemat technologiczny jednostki oczyszczania wstępnego, która zapewnia niezawodne mechaniczne oczyszczanie ścieków przemysłowych i może znacznie zmniejszyć obciążenie na kolejnych etapach oczyszczania, oraz zwiększyć niezawodność systemu w całości. Urządzenia zostali wyprodukowane w zakładzie EKOTON, a nasze specjaliści nadzorowali montaż i uruchomienie kompleksu na obiekcie.

Opracowany schemat technologiczny przewiduje następujące etapy oczyszczania ścieków:

 • oczyszczanie mechaniczne;
 • uśrednienie;
 • oczyszczanie fizyko-chemiczne;
 • odwadnianie osadu.

Do oczyszczania mechanicznego zastosowano obrotową kratę bębnową z wewnętrznym doprowadzeniem wody RMBR 0610 oraz prześwitem płótna filtrującego 1,5 mm. Na drugim etapie zainstalowano kompleks mechanicznego oczyszczania ścieków M-Combi 50 NS z funkcją oddzielania tłuszczu i piasku.

Ścieki uśrednia się na podstawie prędkości przepływu i stężenia w betonowym zbiorniku uśredniającym. Aby uniknąć sedymentacji zawiesiny, projekt przewiduję instalację mieszadła zanurzeniowego.

Skuteczność oczyszczania:

BZT545-55%
CHZT45-55%
Zawiesina87-95%
Tłuszcz90-98%
Rodzaj osaduMieszanina tłuszczu i flotoszlamu
Zawartość SM w osadzie94-96%
Zawartość SM w cieście75-82%

 

Case Study: Hala odwodniania osadu stacji uzdatniania wody (Czeboksary, Rosja)

PROJEKT – Hala odwodniania osadu stacji uzdatniania wody „Zaovrazhnoe”
ZAMAWIAJĄCY – SA „Vodokanal” miasto Czeboksary
OBIEKT – stacja uzdatniania wody „Zaovrazhnoe”
URUCHOMIENIE – styczeń 2017 r.

Wstęp

Źródłem zaopatrzenia w wodę miasta Czeboksary jest zbiornik Czeboksary nad Wołgą, zlokalizowany w górnym basenie stacji hydroelektrycznej Czeboksary. Urządzenia do poboru wody to głowice typu jeziornego z liniami grawitacyjnymi ułożonymi do przepompowni 1 oraz 2 znajdujących się na brzegu.

Na stacji uzdatniania wody „Zaovrazhnoe” przyjęto dwa modele oczyszczania wody za pomocą koagulacji:

1) Dwustopniowy schemat z wykorzystaniem sedymentacji i filtracji (blok oczyszczania nr 1, 2, 3), w którym zapewniono wstępne klarowanie wody w celu zatrzymania fito-zooplanktonu na sześciu mikrofiltrach MFM 3 × 4,5.

2) Schemat jednostopniowy (blok nr 4) z zastosowaniem osadników kontaktowych i wstępnego klarowania wody na trzech mikrofiltrach MFM 3 x 4,5 w celu zatrzymania fito-zooplanktonu, a także większych zanieczyszczeń, które mogą zatkać system drenażowy osadników.

Łączna wydajność projektowa oczyszczalni wynosi 340 tys. m3/dobę.

Według danych z 2016 roku rzeczywista wydajność stacji uzdatniania wynosiła między 125,0 a 131,2 tys. m3/dobę.

Podczas eksploatacji stacji uzdatniania wody „Zaovrazhnoe” wytwarzana jest woda płucząca powstała po płukaniu szybkich filtrów, osadników kontaktowych, zbiorników sedymentacyjnych, mikrofiltrów i zbiorników wody czystej. Wcześniejsza technologia nie pozwalała na rozwiązanie problemu recyklingu wody płuczącej i osadów powstających w osadnikach i strukturach sedymentacyjnych, przez co część ścieków technologicznych odprowadzano do rzeki Wołgi.

Biorąc pod uwagę, że ilość wody płuczącej wynosi od 6 do 10% całkowitej wydajności stacji uzdatniania wody, zrzut takiej ilości przyczynia się do znacznego zanieczyszczenia środowiska.

W celu wizualnej oceny poziomu wpływu na środowisko i obciążeń finansowych wynikających z tego dla SA «Vodokanal” poniższa tabela obrazuje ilości zrzucanych ścieków, masę zanieczyszczeń i płatności za negatywny wpływ na środowisko w poszczególnych latach:

RokObjętość zrzutu, [tysiąc
m3].
Masa zanieczyszczeń, [tony]Kwota płatności za negatywny wpływ na środowisko, [tys. rubli]
20151695,34359,01563
20142111,66399,51903
20132311,72487,12156
...
20104391,801287,04282

Realizacja projektu

W celu rozwiązania zidentyfikowanego problemu, Instytut Badawczy opracował „Przepisy dotyczące projektowania systemu utylizacji wody do płukania i technologii odwadniania osadów stacji uzdatniania wody „Zaovrazhnoe”, na podstawie których w 2008 r. „Vodoprojekt” (St. Petersburg, Rosja) opracował projekt roboczy o nazwie „Kompleks zakładów przetwarzania osadów stacji uzdatniania wody „Zaovrazhnoe ”.

Schemat technologiczny przyjęty przez projekt obejmuje:

 • radialne zagęszczacze osadu;
 • uśrednianie wody do płukania;
 • halę mechanicznego odwadniania osadu;
 • urządzenia do ponownego wykorzystania wody do płukania szybkich filtrów.

Budowa obiektu rozpoczęła się w 2014 roku. Głównym dostawcą urządzeń (zagęszczacz osadu SG- 22-2, 2 szt., prasa taśmowa filtracyjna PL-16K – 2 szt. itp.) była Grupa Przemysłowa EKOTON.

W styczniu 2017 roku oddano kompleks obróbki osadów, w wyniku czego całkowicie wstrzymano zrzut wód płuczących do rzeki.

Wdrożono następujący schemat kompleksu: osad z poziomych zbiorników sedymentacyjnych o wilgotności około 99,7% dostarczany jest pod ciśnieniem hydrostatycznym do radialnych zagęszczaczy D = 15 m. Osad zagęszcza się przez 6-8 godzin z powolnym mieszaniem z użyciem roztworu flokulantu (Besfloc 4045K). Zagęszczacze osadów wyposażone zostały w mieszadła łopatkowo-pionowe (zgarniacz osadu serii IRPO (IRPO 000.00.00 RE)).

Sklarowana woda z zagęszczaczy odprowadzana jest do zbiornika uśredniającego.

Osad zagęszczony do 99,5% wilgotności na zagęszczaczach radialnych poprzez pompy zamontowane w przepompowni podawany jest do hali mechanicznego odwadniania osadu.

Do odwadniania osadu wybrany został kompleks urządzeń na bazie zagęszczaczy osadu SG-22 oraz pras taśmowych filtracyjnych PL-16K wyprodukowanych przez Grupę Przemysłową EKOTON.

Początkowo osad miesza się z flokulantem (Besfloc 4045K), a następnie podawany jest na zagęszczacz taśmowy, który wykorzystany jest jako dodatkowa strefa odwodnienia grawitacyjnego. Po zagęszczeniu osad o wilgotności 95–96% zbiera się w zbiorniku pośrednim, skąd pompowany jest do taśmowej prasy filtracyjnej PL- 16K.

W celu przygotowania i dozowania roztworu flokulanta o wymaganym stężeniu zastosowano stację przygotowania flokulantu „MX7300-2000” Q = 2000 l/h.

W przeciwieństwie do odwadniania osadów ściekowych, w dziedzinie, w której doświadczenie jest szeroko rozpowszechnione w Rosji, nie znaleziono firmy, która mogłaby zaoferować usługi w zakresie odwadniania osadów w zakładach uzdatniania wody. Proces ten jest bardzo specyficzny i indywidualny, w wysokim stopniu zależy od składu chemicznego i biologicznego wody pochodzącej ze źródła, jakości urządzeń używanych do odwadniania osadu oraz zastosowanych chemikaliów do zagęszczania osadu.

Zagęszczacze i prasy filtracyjne EKOTON wykazały wysoką wydajność. Zwrócono uwagę na niezawodność wzmocnionych wałów, zespołów łożysk, płynną pracę systemu automatyki, pneumatyczną regulację i naciąg wału Festo oraz efektywny system mycia taśm firmy Stamm.

Przy osadzie pochodzącym z procesu uzdatniania wody bardzo trudno jest osiągnąć wilgotność, jaką uzyskuje się przy mechanicznym odwodnianiu osadów ściekowych. Jednakże stosując skuteczne prasy taśmowe filtracyjne EKOTON, specjalistom zakładu uzdatniania we współpracy z producentem udało się osiągnąć wilgotność placka na poziomie 80%, przy której osad może być transportowany, a następnie przetwarzany i wykorzystywany. Odwodniony do wilgotności 80% osad przenoszony jest za pomocą przenośnika ślimakowego KVE do kontenera skąd transportowany jest transportem drogowym do miejsc jego składowania.

Wyniki i wnioski

W wyniku zakończenia zrzutu udało się uzyskać poprawę wskaźników jakości wody, co korzystnie wpłynęło na pracę urządzeń ujęcia wody położonego poniżej rzeki Wołgi.

Przed uruchomieniem opisywanego kompleksu za spowodowane szkody w środowiskowe SA „Vodokanal” w Czeboksarach zapłacił grzywny w wysokości 15 milionów rubli.

Osad powstały podczas oczyszczania wody płuczącej na terenie kompleksu jest z powodzeniem wykorzystywany do kształtowania krajobrazu (V klasa zagrożenia odpadami potwierdzona przez akredytowany ośrodek badawczy). Od początku istnienia kompleksu mechanicznego odwadniania przetransportowano ponad 1500 tys. kg suchego osadu rocznie.

Należy zauważyć, że oprócz rozwiązania problemu zrzutu, uruchomienie kompleksu pozwoliło obniżyć koszty operacyjne (energia elektryczna, koszty koagulantu), poprawić jakość wody pitnej dostarczanej mieszkańcom miasta oraz zmniejszyć pobór wody surowej o 4%, bez obniżenia ogólnej wydajności oczyszczalni ścieków.

 

Case Study: Oczyszczalnia miejska ścieków komunalnych (Webster, Texas, USA)

MODEL ODWADNIACZA – MDQ-354 C
ROZPOCZĘCIE PRAC – Sierpień 2018 r

Zadanie

Zamawiający poszukiwał sposobów obniżenia kosztów usuwania osadów powstających na miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych, obniżenia kosztów obsługi technicznej i zmniejszenia zużycia energii. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne z pobliskich osiedli mieszkaniowych oraz licznych, lokalnych zakładów gastronomicznych i produkuje blisko 120 galonów (około 545 litrów) tlenowo stabilizowanego osadu na minutę.

Rozwiązanie

Do określenia najbardziej skutecznego sposobu odwadniania na oczyszczalni przeprowadzone zostały badania pilotażowe z wykorzystaniem mobilnego odwadniacza śrubowo-dyskowego MDQ-201.

Zgodnie z wynikami prac doświadczalnych firma Ekoton zaproponowała zestaw odwadniania osadów na podstawie wielodyskowej, śrubowej prasy odwadniającej MDQ-354 C. Zestaw zawiera macerator, automatyczną stację przygotowania i dozowania flokulanta oraz pomost w celu ułatwienia obsługi.

Rezultaty

Typ osaduosad nadmierny stabilizowany tlenowo
Czas pracy9-10 godz./dziennie, codziennie
Wydajność urządzenia20 m3/godz.
310 kg według materii suchej osadu wychodzącego /godz
Zawartość SM w osadzie na wejściu1.3-1.5 %
Zawartość SM w placku osadowym16-18 %
Zużycie flokulanta8,8 g/kg SM
Ogólna ilość substancji zawieszonych w filtracie70 ppm
Poziom oddzielania SMdo 99,7 %

Case Study: Soapberry WWTP (Kingston, Jamaica)

MODEL ODWADNIACZA – MDQ-353 C
ROZPOCZĘCIE PRACY – Luty 2020 r.

Zadanie

Firma Soapberry WWTP zlokalizowana w pobliżu portu w Kingston prowadzi swoją działalność od 2004 гoku. System oczyszczania biologicznego ścieków zbudowany jest w oparciu o laguny położone wśród terenu bagiennego. W procesie nie wykorzystywano sprzętu do przetwarzania osadów, dlatego od momentu uruchomienia oczyszczalni laguny stopniowo zapełniano masą osadową. W konsekwencji, magazynowanie osadów wpłynęło na skuteczność oczyszczania biologicznego z powodu zmniejszenia skutecznej objętości lagun. Z tego powodu zamawiający rozpoczął poszukiwania rozwiązań do oczyszczania dna lagun i obróbki osadów.

Rozwiązanie

Laguny zajmują powierzchnię blisko 6 km2. Osady denne pochodzące z lagun wydalane są za pomocą zdalnie sterowanej pogłębiarki ssącej firmy Dragflow. Po zbadaniu sytuacji, firma Ekoton zaproponowała mobilny zestaw odwadniania osadów na bazie wielodyskowego odwadniacza śrubowego MDQ- 353 C. Zestaw zawiera kratę mechaniczną, osadnik, pompę doprowadzania osadów, automatyczną stację przygotowania roztworu flokulanta, pompę dozowania flokulanta, zbiornik na wodę, pompę wody oraz przenośniki ślimakowe. Wszystkie urządzenia zamontowane są na wspólnej platformie. Platformę można umieścić w standardowym 40-stopowym kontenerze albo umieścić na przyczepie w celu łatwego transportu w inne miejsce pracy.

Typ osaduOsad poddany obróbce biologicznej w lagunach
Czas pracydo 23 godz./dziennie
Wydajność wstepna urządzenia10-15 m3/godz.
Zawartość sm w osadzie na wejściu2-3 %
Zawartość sm w placku osadowymblisko 23-26 %
Zużycie flokulanta1-2 kg/t SM
Ogólna ilość substancji zawieszonych w filtracie100 ppm
Poziom oddzielania SMponad 99 %

 

Case Study: Oczyszczalnia ścieków komunalnych (Argentia, Newfoundland, Canada)

MODEL ODWADNIACZA – MDQ-102 C
ROZPOCZĘCIE PRACY – Listopad 2019 r.

Zadanie

Zamawiający poszukiwał niedrogiego, ale pewnego i prostego w eksploatacji rozwiązania do oczyszczania ścieków pochodzących z placu budowy platformy morskiej.

Rozwiązanie

Projekt realizowany był wspólnie z naszym partnerem, firmą MABAREX. Firma Ekoton zaproponowała odwadniacz wielodyskowo-śrubowy MDQ-102 wchodzącego w skład skonteneryzowanej oczyszczalni ścieków.

Rezultaty

Typ osaduNadmierny osad czynny pochodzącyz bioreaktora membranowego
Czas pracy6-10 godz./dziennie
Wydajność urządzenia0,5-1 m3/godz.
Zawartość sm w osadzie na wejściu0.5-1 %
Zawartość sm w placku osadowym15-17 %
Zużycie flokulanta5 kg/t SM
Ogólna ilość substancji zawieszonych w filtracie20-100 ppm
Poziom oddzielania SMponad 98 %

 

Case Study: KB Bioenergy, inc. (Akron, OH, USA)

BRANŻA GOSPODARKI – Odnawialne źródła energii
MODEL ODWADNIACZA – MDQ-354 CL
ROZPOCZĘCIE PRACY – Styczeń 2020 r.

Zadanie

Zamawiający poszukiwał rozwiązania do wymiany jednej z trzech istniejących wirówek, a także do zwiększenia zawartości suchej masy placku osadowym, zmniejszenia zużycia energii oraz polepszenia pracy.

Rozwiązanie

Do określenia najbardziej skutecznego sposobu odwadniania na oczyszczalni przeprowadzono badania pilotażowe z wykorzystaniem mobilnego odwadniacza śrubowego MDQ-201. Zgodnie z wynikami prac doświadczalnych firma Ekoton zaproponowała technologię odwadniania osadów na podstawie wielodyskowego odwadniacza śrubowego MDQ-354 CL łącznie z pomostem dla ułatwionej obsługi.

Rezultaty

Typ osaduOsad tlenowo stabilizowany
Czas pracy23 godz./dobę, 6 dni w tygodniu
Wydajność urządzeniado 18 m3/godz.
do 1480 kg SM/godz.
Zawartość sm w osadzie na wejściu8.4 %
Zawartość sm w oplacku osadowym26.5 %
Zużycie flokulanta4,2 l/m3 osadu
Ogólna ilość substancji zawieszonych w odcieku350-500 ppm
Poziom oddzielania smup to 99.4 %

 

Case Study: Guggisberg Cheese (Sugarcreek, OH, USA)

BRANŻA GOSPODARKI – Produkcja mleczarska
MODEL ODWADNIACZA – MDQ-353 C
ROZPOCZĘCIE PRAC – Grudzień 2018 r.

Zadanie

Zamawiający był zainteresowany obniżeniem kosztów usuwania osadów na oczyszczalni ścieków przemysłowych poprzez obniżenie kosztów obsługi technicznej i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Oczyszczalnia oczyszcza ścieki przemysłowe pochodzące z położonej w pobliżu fabryki serów wytwarzającej około 15 000 galonów (blisko 68 tys. l.) osadu aktywnego dziennie pochodzącego z bioreaktora membranowego MBR.

Rozwiązanie

Do określenia najbardziej skutecznego sposobu odwadniania na oczyszczalni przeprowadzone zostały badania pilotażowe z wykorzystaniem mobilnego odwadniacza ślimakowego MDQ-201. Zgodnie z wynikami prac doświadczalnych firma Ekoton zaproponowała zestaw odwadniania osadów na podstawie wielodyskowego odwadniacza śrubowego MDQ-353 C.

Rezultaty

Typ osaduosad pochodzący z membranowych reaktorów biologicznych stabilizowany tlenowo
Czas pracy8 godz./dziennie, do 5 dni w tygodniu
Wydajność urządzeniado 12 m3/godz.
do 230 kg SM/godz.
Zawartość sm w osadzie na wejściu2%
Zawartość sm w placku osadowymokoło 18-20%
Zużycie flokulanta4,0 g/kg SM
Ogólna ilość substancji zawieszonych w odcieku50 ppm
Poziom oddzielania sm99.7%

 

 

CASE STUDY: Kompleks odwadniania przemysłowego osadu w zakładzie produkcyjnym napojów (Suczawa, Rumunia)

RODZAJ PRZEMYSŁOWOŚCI Przemysł spożywczy
WYDAJNOŚĆ ZAKŁADU 1,3 miliony litrów rocznie
POCZĄTEK EKSPLOATACJI Październik 2018

Problem

Wcześnie w zakładzie produkcyjnym napojów utylizacja ścieków odbywała się przez firmę zewnętrzną. Jednak ze względu na wysoki koszt transportu ścieków, była podjęta decyzja o budowie własnej oczyszczalni przemysłowych i komunalnych ścieków, która pozwoliłaby na bezpieczny zrzut wody oczyszczonej do środowiska. Jednak klientowi nie dało się rozwiązać problem wielkiej ilości generowanego osadu ściekowego. Firma PRODEKO-EŁK została zaproszona do opracowania technologii i dostarczenia urządzenia do odwodniania osadu.

Rozwiązanie

Ze względu na ilość i skład osadu na wejściu, specjalisty EKOTON opracowali sposób odwadniania i dobrali odpowiednie urządzenia. Do przygotowania roztworu flokulantu również została dobrana odpowiednia stacja, co pozwoliło na w pełni automatyczną pracę kompleksu odwodniania osadu. Niedługo po tym, wielotarczowa prasa śrubowa MDQ-102C oraz stacja przygotowania reagentów SMART MIX 2100 zostały zmontowane na obiekcie i sukcesywnie uruchomione.

Prasa śrubowa wielotarczowa została wybrana wśród innych urządzeń ze względu na jej zalety. Kompaktowe wymiary sprawiają, że zajmuje mniej miejsca w porównaniu do centryfugi czy prasy taśmowej, a cicha i bezawaryjna praca zapewnia brak konieczności obsługi okresowej. Dodatkowo, zużycie prądu jest istotnie niższe w porównaniu do centryfugi, a zużycie wody – do prasy taśmowej. Co więcej, porównując z innym nowoczesnym urządzeniem do odwodniania osadów, takich jak prasa śrubowa, prasa wielotarczowa śrubowa zużywa mniej flokulantu oraz jest łatwiejsza w obsłudze.

Po uruchomieniu praca kompleksu była synchronizowana i dopasowana do innych urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków. Obecnie, w każdym momencie, gdy zbiornik osadu poflotacyjnego zapełnia się, jednocześnie uruchamia się system odwodniania. Kompleks zademonstrował wysoką skuteczność pod względem efektywności odwadniania i energooszczędności
urządzenia. Wśród innych skutków zastosowania kompleksu warto odznaczyć znaczne zmniejszenie objętości odwodnionego osadu co pozwoliło istotnie zredukować koszty jego utylizacji.

Kompleks odwadniania przemysłowego osadu w zakładzie produkcyjnym napojów

Wyniki i efektywność

Rodzaj osaduOsad poflotacyjny
Wydajność urządzenia25 kgSM/h
Zawartość SM w osadzie5,9 %
Zawartość SM w cieście30 %
Zatrzymywanie SM> 97 %
Średnia dawka flokulanta2,5 kg/tSM

CASE STUDY: Dostawa i uruchomienie kompleksu do odwadniania osadu zbudowanego na bazie odwadniaczy śrubowych w ubojni drobiu (Kutna, Polska)

ZAMAWIAJĄCY Nijhuis Industries Central Europe Sp. z o.o.
OBJEKT Zakłady mięsne, ubojnia drobiu
RODZAJ OSADU Osad czynny nadmierny, osad wstępny po flotacyjny
PROJEKTOWANA PRZEPUSTOWOŚĆ OCZYSZCZALNI 5000 m3/d

Cel pracy

Osady powstające w wyniku oczyszczania ścieków z zakładów przetwórstwa mięsnego, wykazują
specyficzne dla branży parametry. Posiadają one podwyższoną zawartość tłuszczy oraz ogólnie pojętych białek pochodzenia zwierzęcego, co z kolei wymaga zastosowania dedykowanej technologii odwadniania tego typu osadów przemysłowych.

Oczyszczalnia ścieków znajduję się ok. 20 km od Kutna, w województwie łódzkim. Ściek wejściowy składa się z mieszanki ścieku przemysłowego pochodzącego z linii produkcyjnych oraz ścieku biologicznego, który powstaje w wyniku codziennej pracy zakładu.

Głównym celem inwestycji była budowa przemysłowej podczyszczalni ścieków przy nowobudowanym zakładzie produkcyjnym, w skład której wchodziła dostawa oraz uruchomienie dwóch niezależnych oraz w pełni zautomatyzowanych kompleksów odwadniania osadu.

Postęp prac

W celu określenia skuteczności odwadniania osadu przeprowadzono najpierw badania laboratoryjne.
Ponieważ zakład, w którym została wdrożona ta technologia był jeszcze w trakcie budowy, badania
zostały przeprowadzone w innym zakładzie, który posiadał identyczną linię produkcyjną oraz technologię oczyszczania, do tej co była budowana. Przy doborze urządzenia wykorzystano doświadczenia firmy EKOTON PRODEKO-EŁK, jako dostawcy kompleksowych rozwiązań zbudowanych na bazie nowoczesnych technologii.

Analiza zalet i wad wynikająca z zastosowania różnych urządzeń do odwadniania osadu na danym obiekcie doprowadziła do wyboru odwadniaczy śrubowych, których podstawowymi zaletami są:

 • prosta obsługa,
 • niskie zużycie energii, flokulanta, wody,
 • bardzo niski poziom hałasu,
 • możliwość pracy w trybie automatycznym

W zakres dostawy wchodziły dwie niezależne linie odwadniania. Każda z nich składała się z odwadniacza śrubowego, automatycznej stacji przygotowania polimeru, pompy nadawy osadu i pompa dozowania polimeru.

ekoton shemat bębna odwadniającego dehydratora

Rys. 1 Schemat działania bębna odwadniającego prasy śrubowej

Informacja

Przepustowość oczyszczalni5 000 m3/d
Rodzaj ściekówPrzemysłowe / ubojnia
drobiu
Typ osadu wstępnegoOsad pofl otacyjny +
osad biologiczny
Całkowita ilość osadu228 m3/d
Średnia zawartość SM w osadzie5,6 %
Średnia masa osadów stałych12 845 kg SM/d
OSAD POFLOTACYJNY
Wstępna ilość osadu85 m3/d
Zawartość SM w osadzie wstępnym10 %
Masa osadów stałych8 544 kg SM/d
OSAD BIOLOGICZNY
Wstępna ilość osadu143 m3/d
Zawartość SM w osadzie wstępnym3 %
Masa osadów stałych4 300 kg SM/d
Czas pracy12-16 h/d
Zawartość SM w osadzie odwodnionym22%-26% +/-1%

Rezultaty

Odwadniacze śrubowe oraz inne urządzenia pracują wydajnie i niezawodnie. Parametry eksploatacyjne
uzyskane w obiektach przeróbki osadów w obu ciągach umożliwiają uzyskanie odwodnionego osadu z
zawartością suchej masy nawet do 34%. W połączeniu z pełną automatyzacja pozwala to zoptymalizować proces odwadniania oraz znacznie ułatwia dalsze zagospodarowanie osadu.